โครงการ บูรณาการ การพัฒนาทักษะ อันพึงประสงค์ ของผู้เรียนอาชีวศึกษา Fix it – จิตอาสา ครั้งที่ 3 ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่งจัดโครงการ บูรณาการ การพัฒนาทักษะ อันพึงประสงค์ ของผู้เรียนอาชีวศึกษา Fix it – จิตอาสา ครั้งที่ 3 ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

นางฐิรนันท์ มณีรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จัดโครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะอันพึงประสงค์ ของผู้เรียนอาชีวศึกษา Fix it – จิตอาสา ครั้งที่ 3 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีจิตสาธารณะ และนำทักษะที่ได้จากการเรียน มาสู่การลงมือปฏิบัติ งานบริการประชาชน ณ จุดบริการ เทศบาลตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี