การขยายพันธุ์แคคตัส(CACTUS)

การขยายพันธุ์แคคตัส(CACTUS)

โครงการ CEC หลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น “ผู้ประกอบการขยายพันธุ์แคคตัส(CACTUS)” วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง