📌 ประกาศวิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง🔴 เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อราชการของวิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง พ.ศ. 2566

🔸โดยที่มาตรา 10 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2566 บัญญัติให้บรรดาคำขออนุญาตหรือการติดต่อใดๆ ที่ประชาชนส่งหรือมีถึงหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องทางช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่หน่วยงานของรัฐประกาศกำหนด ให้ถือว่าหน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นได้รับตามวันและเวลาที่คำขออนุญาตหรือการติดต่อนั้นเข้าสู่ระบบ สมควรกำหนดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนในการยื่นคำขอหรือติดต่อวิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 10 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง ออกประกาศไว้ต่อไปนี้
🔹ข้อ 1. ให้ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อไปนี้ เป็นช่องทางสำหรับประชาชนยื่นคำขอหรือติดต่อวิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง หรือผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
(1) ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ Sarabun@bpg.ac.th
(2) เว็บไซต์ www.bpg.ac.th
(3) แอปพลิเคชั่น Facebook : งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง
🔹ข้อ 2. ในกรณีผู้ยื่นคำขอหรือติดต่อมาทางช่องทางตามข้อ 1 ประสงค์จะสอบถามหรือขอรับคำยืนยันจากวิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง ว่าได้รับคำขอหรือการติดต่อแล้ว ให้สอบถามในวันและเวลาราชการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 3272 0351
🔹ข้อ 3. ประชาชนอาจใช้วิธีการบันทึกภาพจากหน้าจอคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นหลักฐานเบื้องต้นว่าได้มีการยื่นคำขอหรือติดต่อวิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง ทางช่องทางตามข้อ 1 แล้วก็ได้
🌏 website : https://www.bpg.ac.th/
☎️ เบอร์ติดต่อ : 032-720351
📧 E-Mail : bpg@bpg.ac.th
#BICEC #วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง #ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง #ชีพโป่ง 💙🤍