กิจกรรมวิทยาลัยทั้งหมด

admin

เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการตามมาตรฐาน และตัวชี้วัดเกณฑ์การประเมินคุณภาพสถานศึกษารางวัลพระราชทานอาชีวศึกษาวิถีพุทธ และการจัดการเรียนการสอนพุทธสัมมาอาชีวะ เพื่อพัฒนาผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาอาชีววิถีพุทธ และพิธีลงนาม ความร่วมมือศูนย์บ่มเพาะพุทธสัมมาอาชีวะ(บาริสต้า) ระหว่าง วิทยาัลยการอาชีพพุทธมณฑล ร่วมกับบริษัท ไอมิกซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด และสถานศึกษาเครือข่าย

admin

คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมประชุมหารือเพื่อสานสร้างความร่วมมือทางวิชาการ วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ณ ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง

admin

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2566 ณ วัดบ้านโป่ง

admin

วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง ร่วมเข้าเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำหิน

admin

ร่วมแสดงความยินดี และยินดีต้อนรับ นางสาวสุวนันท์ จันทร์โท ครูผู้ช่ายแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ และนางสาวเกษราภรณ์ จำปาแพง ครูผู้ช่วย แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เนื่องในโอกาสได้รับการบรรจุแต่งตั้ง เพื่อดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย

นิมิตร สานคลุย

ศึกษาดูงาน Application ช่างอาชีวะ ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย ห้องสมุดออนไลน์ (E-Library) งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา งานสื่อการเรียนการสอน และงานประชาสัมพันธ์ ณ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร

นิมิตร สานคลุย

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและสร้างความเข้าใจ ให้คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ภายใต้โครงการขยายและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่คุณภาพมาตรฐาน

admin

การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วไป (G.I.C.) และการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) ระหว่างวันที่ 26-29 เมษายน 2565 ณ ค่ายหลวงบ้านไร่ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี