🌱 วิทยาลัยการอาชีพรามัน เข้าศึกษาดูงานการดำเนินงาน ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง
วันที่ 11 กันยายน 2566
🔸 นางฐิรนันท์ มณีรัตน์ ผู้อำนวยการ มอบหมายให้ นายอนุชา จันทร์สนิท และว่าที่ร้อยตรี ธณัชชนม์ จาคาภิรมย์ รองผู้อำนวยการ ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง ร่วมต้อนรับ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพรามัน เข้าศึกษาดูงานการดำเนินงาน ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง