รับลงทะเบียนนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 3 ณ หอประชุมรางวาลย์ วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง

นางฐิรนันท์ มณีรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรี ธณัชชนม์ จาคาภิรมย์ รองผู้อำนวยการฯ ครู บุคลากรทางการศึกษา รับลงทะเบียนนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 3 ณ หอประชุมรางวาลย์ วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง