logobpg.png

หน่วยงานภายใน

ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
ฝ่ายวิชาการ

งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

kong
นายคงฤทธิ์ แสงจันทร์
หัวหน้างาน
aon
นางดวงใจ ทองสีดำ
ดูแลห้องคุณธรรม/เศรษฐกิจพอเพียง
ผู้ช่วยงาน
nok
นางกฤติยา อ่อนสอาด
กิจกรรมลูกเสือ
ผู้ช่วยงาน
soo
นางสาวโสภา มั่นเรือง
กิจกรรมลูกเสือ/ที่ปรึกษา อวท.
ผู้ช่วยงาน
aum
นางสาววัชราภรณ์ วงศ์แจ้ง
กิจกรรมทูบีนัมเบอร์วัน
ผู้ช่วยงาน
num1
นางสาวพรอุษา ฉายชูวงษ์
กิจกรรมลูกเสือ
ผู้ช่วยงาน
be1
นางสาวเบญจวรรณ แสนมาตร
ผู้ช่วยงาน
sakda
นายศักดา นีละเสวี
กิจกรรมลูกเสือ
เจ้าหน้าที่
kannika213x690
นางกรรณิการ์ พันจุ้ย
เจ้าหน้าที่

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกิจกรรมชมรมต่าง ๆ ขึ้นภายในสถานศึกษา
2. ดำเนินการจัดตั้งและควบคุมดูแลองค์การวิชาชีพต่าง ๆ ขึ้นในสถานศึกษา เช่น องค์การเกษตรกรในอนาคต แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อกท.) องค์การช่างเทคนิคในอนาคตแห่งประเทศไทย (อ.ช.ท.) องค์การนักคหกรรมศาสตร์ในอนาคตแห่งประเทศไทย (อคท.) องค์การนักธุรกิจในอนาคตแห่งประเทศไทย (อธท.) องค์การช่างศิลปหัตถกรรมในอนาคตแห่งประเทศไทย (อศท.) หรือองค์การที่เรียกชื่ออย่างอื่นในลักษณะเดียวกัน
3. จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่สถานศึกษา สังคม ชุมชน และกิจกรรมต่าง ๆในวันสำคัญของชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์
4. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้สอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายคุณธรรมพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ และตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งโครงการพัฒนานักเรียนนักศึกษาด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์
5. ควบคุมดูแลกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญและนักศึกษาวิชาทหาร
6. ส่งเสริมการกีฬา นันทนาการและศิลปวัฒนธรรมในสถานศึกษา
7. ควบคุมและดำเนินการให้มีการจัดกิจกรรมหน้าเสาธง
8. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
9. สรุปผลการประเมินและนำเสนอฝ่ายบริหารและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
10. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
11. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย