admin

admin

การตรวจราชการและการติดตามนโยบายเร่งด่วน โครงการ “อาชีวะอยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ” ต่อยอดโอกาสทางการศึกษา วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง