แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

นายวัชรินทร์ ภักดี
พนักงานราชการ (ครู)
หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน