คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดทำเกณฑ์การประเมินศูนย์บ่มเพาะและการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดทำเกณฑ์การประเมินศูนย์บ่มเพาะและการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดทำเกณฑ์การประเมินศูนย์บ่มเพาะและการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับจังหวัดราชบุรี ในวันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมราชาวดี วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง