แนวปฏิบัติสำหรับการจัดการเรียนการสอน ช่วงสถานการณ์ฉุกเฉินการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

แนวปฏิบัติสำหรับการจัดการเรียนการสอน ช่วงสถานการณ์ฉุกเฉินการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ตามประกาศสถานการณ์การแพทยระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อำเภอบ้านโป่งพบว่ามีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นและบางส่วนเป็นพื้นที่ใกล้เคียงสถานศึกษาในการนี้วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่งขอประกาศจัดการเรียนการสอนเพื่อให้สอดคล้องกับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินของกระทรวงศึกษาธิการ โดยให้นักเรียนนักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาของ สถานศึกษาปฏิบัติดังนี้

  1. ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2564 จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์เท่านั้น
  2. ให้นักเรียนนักศึกษามาเรียนที่สถานศึกษาตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป
  3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฎิบัติหน้าที่ตามปกติ ณ. สถานศึกษา
  4. ขอให้นักเรียนนักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา ปฎิบัติตนอย่างเคร่งครัดในการเว้นระยะห่างสวมหน้ากากอนามัยและไม่เข้าไปอยู่ในชุมชนพื้นที่เสี่ยง