ประกาศวิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง แนวปฏิบัติสำหรับการจัดการเรียนการสอน ช่วงสถานณ์ฉุกเฉินการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง แนวปฏิบัติสำหรับการจัดการเรียนการสอน ช่วงสถานณ์ฉุกเฉินการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)