แนวปฏิบัติสำหรับการจัดการเรียนการสอน ช่วงสถานการณ์ฉุกเฉินการแพร่ระบาทของโครติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

แนวปฏิบัติสำหรับการจัดการเรียนการสอน ช่วงสถานการณ์ฉุกเฉินการแพร่ระบาทของโครติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)