ประกาศ 18 กันยายน 2564 เรื่องแนวปฏิบัติสำหรับการเรียนการสอนช่วงสถานการณ์ฉุกเฉินการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประกาศ 18 กันยายน 2564 เรื่องแนวปฏิบัติสำหรับการเรียนการสอนช่วงสถานการณ์ฉุกเฉินการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)