สัมมนาหลังออกฝึกอาชีพและฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ ของนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 (รูปแบบออนไลน์)

สัมมนาหลังออกฝึกอาชีพและฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ ของนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 (รูปแบบออนไลน์)

สัมมนาหลังออกฝึกอาชีพและฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ ของนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 (รูปแบบออนไลน์) วันที่ 18-19 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมราชาวดีวิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง