ประกาศเรื่องแนวปฏิบัติสำหรับการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ช่วงสถานการณ์ฉุกเฉินการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประกาศเรื่องแนวปฏิบัติสำหรับการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ช่วงสถานการณ์ฉุกเฉินการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)