การปฐมนิเทศก่อนออกฝึกงาน ปวช.3 และ ปวส.2 ประจำปีการศึกษา 1/2565 ณ หอประชุมรางวาลย์ วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง

การปฐมนิเทศก่อนออกฝึกงาน ปวช.3 และ ปวส.2 ประจำปีการศึกษา 1/2565 ณ หอประชุมรางวาลย์ วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง