โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการ ศึกษา ปีงบประมาณ 2565 ในวันที่ 14 – 15 พฤษภาคม 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยอง จังหวัดระยอง

โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการ ศึกษา ปีงบประมาณ 2565 ในวันที่ 14 – 15 พฤษภาคม 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยอง จังหวัดระยอง