ปลูกต้นไม้ โครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

โครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พันธุกรรมพืช วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 คณะผู้บริหารข้าราชการครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา ร่วมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ