กิจกรรมวิทยาลัยทั้งหมด

admin

การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วไป (G.I.C.) และการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) ระหว่างวันที่ 26-29 เมษายน 2565 ณ ค่ายหลวงบ้านไร่ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี