logobpg.png

หน่วยงานภายใน

ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
ฝ่ายวิชาการ

งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

นายคงฤทธิ์ แสงจันทร์
หัวหน้างาน
นางดวงใจ ทองสีดำ
ดูแลห้องคุณธรรม/เศรษฐกิจพอเพียง
ผู้ช่วยงาน
นางกฤติยา อ่อนสอาด
กิจกรรมลูกเสือ
ผู้ช่วยงาน
นายณัฐพล หมายมั่น
กิจกรรมลูกเสือ/ที่ปรึกษา อวท.
ผู้ช่วยงาน
นายนิพัฒน์ กันหร

ผู้ช่วยงาน
นางสาววัชราภรณ์ วงศ์แจ้ง
กิจกรรมทูบีนัมเบอร์วัน
ผู้ช่วยงาน
นางสาววลัย โพธิ์ทอง
กิจกรรมทูบีนัมเบอร์วัน
ผู้ช่วยงาน
นางสาวโสภา มั่นเรือง
ที่ปรึกษา อวท.
ผู้ช่วยงาน
นางสาวเบญจวรรณ แสนมาตร
ที่ปรึกษา อวท.
ผู้ช่วยงาน
นายณรงฤทธิ์ ศรีประภาวงษ์
ที่ปรึกษา อวท.
ผู้ช่วยงาน
นางสาวมลดา หงษ์สุวรรณ
ที่ปรึกษา อวท.
ผู้ช่วยงาน
นางสาวศิริลักษณ์ เลี่ยนศิริ
ที่ปรึกษา อวท.
ผู้ช่วยงาน
นายอติชาต โพธิธนาวานิช
ที่ปรึกษา อวท.
ผู้ช่วยงาน
นายศักดา นีละเสวี
กิจกรรมลูกเสือ
เจ้าหน้าที่
นางสาวจริยา ชูแสง
เจ้าหน้าที่

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกิจกรรมชมรมต่าง ๆ ขึ้นภายในสถานศึกษา
2. ดำเนินการจัดตั้งและควบคุมดูแลองค์การวิชาชีพต่าง ๆ ขึ้นในสถานศึกษา เช่น องค์การเกษตรกรในอนาคต แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อกท.) องค์การช่างเทคนิคในอนาคตแห่งประเทศไทย (อ.ช.ท.) องค์การนักคหกรรมศาสตร์ในอนาคตแห่งประเทศไทย (อคท.) องค์การนักธุรกิจในอนาคตแห่งประเทศไทย (อธท.) องค์การช่างศิลปหัตถกรรมในอนาคตแห่งประเทศไทย (อศท.) หรือองค์การที่เรียกชื่ออย่างอื่นในลักษณะเดียวกัน
3. จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่สถานศึกษา สังคม ชุมชน และกิจกรรมต่าง ๆในวันสำคัญของชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์
4. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้สอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายคุณธรรมพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ และตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งโครงการพัฒนานักเรียนนักศึกษาด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์
5. ควบคุมดูแลกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญและนักศึกษาวิชาทหาร
6. ส่งเสริมการกีฬา นันทนาการและศิลปวัฒนธรรมในสถานศึกษา
7. ควบคุมและดำเนินการให้มีการจัดกิจกรรมหน้าเสาธง
8. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
9. สรุปผลการประเมินและนำเสนอฝ่ายบริหารและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
10. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
11. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย