logobpg.png

หน่วยงานภายใน

ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
ฝ่ายวิชาการ

งานประชาสัมพันธ์

นายนิมิตร สานคลุย
หัวหน้างาน
นายจิรภณ ดิษยเกษม
ผู้ช่วยงาน
นางสาวเบญจวรรณ แสมมาตร
ผู้ช่วยงาน
นางสาวศิริลักษณ์ เลี่ยนศิริ
ผู้ช่วยงาน
นางสาวมลดา หงษ์สุวรรณ
ผู้ช่วยงาน
นางสาววัชราภรณ์ วงศ์แจ้ง
ผู้ช่วยงาน (พิธีกร)
นางดวงใจ ทองสีดำ
ผู้ช่วยงาน (พิธีกร)

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

1. รวบรวมและเผยแพร่ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษารวมทั้งข่าวสารอื่น ๆ ให้แก่บุคลากรในสถานศึกษาและบุคคลทั่วไป
2. รับผิดชอบศูนย์กลางการติดต่อสื่อสารต่าง ๆ ของสถานศึกษาทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เช่น ศูนย์ควบคุมเสียงตามสาย ศูนย์วิทยุสื่อสาร โทรศัพท์ภายในภายนอกสถานีวิทยุ และการสื่อสารด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
3. เป็นศูนย์ข้อมูลและบริการข่าวสารของราชการ ประสานงานกับชุมชน ท้องถิ่น ส่วนราชการ สถานศึกษาอื่น ๆ สื่อมวลชน และประชาชน เพื่อการประชาสัมพันธ์
4. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
5. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย