logobpg.png

หน่วยงานภายใน

ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
ฝ่ายวิชาการ

งานประชาสัมพันธ์

nun1
นายจิรภณ ดิษยเกษม
หัวหน้างาน
be1
นางสาวเบญจวรรณ แสมมาตร
ผู้ช่วยงาน
aum
นางสาววัชราภรณ์ วงศ์แจ้ง
ผู้ช่วยงาน
sumitta
นางสาวสุมิตรา เขาบาง
ผู้ช่วยงาน

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

1. รวบรวมและเผยแพร่ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษารวมทั้งข่าวสารอื่น ๆ ให้แก่บุคลากรในสถานศึกษาและบุคคลทั่วไป
2. รับผิดชอบศูนย์กลางการติดต่อสื่อสารต่าง ๆ ของสถานศึกษาทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เช่น ศูนย์ควบคุมเสียงตามสาย ศูนย์วิทยุสื่อสาร โทรศัพท์ภายในภายนอกสถานีวิทยุ และการสื่อสารด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
3. เป็นศูนย์ข้อมูลและบริการข่าวสารของราชการ ประสานงานกับชุมชน ท้องถิ่น ส่วนราชการ สถานศึกษาอื่น ๆ สื่อมวลชน และประชาชน เพื่อการประชาสัมพันธ์
4. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
5. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย