logobpg.png

หน่วยงานภายใน

ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
ฝ่ายวิชาการ

งานวิทยบริการและห้องสมุด

นางสาวเบญจวรรณ แสนมาตร
หัวหน้างาน
นางนิภาพร เบ็ญพาด
ผู้ช่วยงาน
นางสาววัชราภรณ์ วงศ์แจ้ง
ผู้ช่วยงาน
นายณรงฤทธิ์ ศรีประภาวงษ์
ผู้ช่วยงาน
นางสาวมลดา หงษ์สุวรรณ
ผู้ช่วยงาน
นายจิรภณ ดิษยเกษม
ผู้ช่วยงาน
นายศักดา นีละเสว
เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการ
และห้องสมุด

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

1. วางแผนพัฒนาการบริการห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
2. จัดระบบการบริการให้ได้มาตรฐาน
3. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
4. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
5. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย