logobpg.png

หน่วยงานภายใน

ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
ฝ่ายวิชาการ

งานสื่อการเรียนการสอน

นายจิรภณ ดิษยเกษม
หัวหน้างาน
นางดวงใจ ทองสีดำ
ผู้ช่วยงาน
นางสาวเบญจวรรณ แสนมาตร
ผู้ช่วยงาน
นายนิพัฒน์ กันหริ
ผู้ช่วยงาน (ด้านเครื่องเสียง)
นายศรันญู อเนกพรหม
ผู้ช่วยงาน (ด้านเครื่องเสียง)
นายคธา ทองสุรี
ผู้ช่วยงาน (ด้านเครื่องเสียง)
นายณรงฤทธิ์ ศรีประภาวงษ์
ผู้ช่วยงาน (สื่อดิจิทัล)
นางสาวรัตญา ชูขำ
เจ้าหน้าที่

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

1. วางแผนจัดหา จัดทำ การให้บริการ สื่อการเรียนการสอนโสตทัศนูปกรณ์และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการเรียนรู้
2. จัดหารวบรวมวัสดุ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อโสตทัศนูปกรณ์ ต่าง ๆ เพื่อให้บริการในการศึกษาค้นคว้าของครูนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปให้สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนในสถานศึกษา
3. อำนวยความสะดวกและให้บริการแก่ครูในการจัดทำสื่อการเรียนการสอน
4. พัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ครูในการใช้และผลิตสื่อด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาทางไกล การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์
5. รับผิดชอบ ดูแลบำรุงรักษา วัสดุอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและให้บริการด้านโสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ การใช้ห้องโสตทัศนศึกษา
6. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
7. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย