logobpg.png

หน่วยงานภายใน

ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
ฝ่ายวิชาการ

งานอาคารสถานที่

นายวัชรินทร์ ภักดี
หัวหน้างาน
นายคธา ทองสุรี
ผู้ช่วยงาน
นายศรัณญู เอนกพรหม
ผู้ช่วยงาน
นายจิรภณ ดิษยเกษม
ผู้ช่วยงาน
นายนิพัฒน์ กันหร
ผู้ช่วยงาน
นายศักดา นีละเสวี
เจ้าหน้าที่

นักการภารโรง และยามรักษาความปลอดภัย

นายผัน นุชเครือ
นักการภารโรง
นางปราณี วงศาโรจน์
นักการภารโรง
นางทองใบ เชิดแสง
นักการภารโรง
นายประสาตร เชิดแสง
นักการภารโรง
นายแพน อินทรประเสริฐ
พนักงานรักษาความปลอดภัย
นายสุชีพ เกษี
พนักงานรักษาความปลอดภัย

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

1. ประสานงานและวางแผนในการใช้พื้นที่ของสถานศึกษา ให้เป็นไปตามแผนพัฒนาสถานศึกษา
2. กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุ การใช้ และการขอใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษาให้เป็นไป ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
3. ควบคุมดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซม พัฒนาอาคารสถานที่ การอนุรักษ์พลังงานการรักษาสภาพแวดล้อมและระบบสาธารณูปโภคของสถานศึกษา
4. จัดเวรยามดูแลอาคารสถานที่ของสถานศึกษาให้ปลอดภัยจากโจรภัย อัคคีภัย และภัยอื่น ๆ
5. ให้คำแนะนำ ชี้แจง และอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานในหน้าที่
6. เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานไว้เพื่อตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสารตามระเบียบ
7. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
8. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
9. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
10. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย