logobpg.png

หน่วยงานภายใน

ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
ฝ่ายวิชาการ

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

นางปาริศรา นูมหันต์
หัวหน้างาน
นางสาววัชราภรณ์ วงศ์แจ้ง
แผนกวิชาการบัญชี
ผู้ช่วยงาน
นางสาวพรอุษา ฉายชูวงษ์
แผนกวิชาการโรงแรม
ผู้ช่วยงาน
นายบัญชา รัตนพฤกษ์
แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยงาน
นายคธา ทองสุรี
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยงาน
นางสาวปิติณัช พุกอ่อน
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน
นางกฤติยา อ่อนสอาด
แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
ผู้ช่วยงาน
นางสาวอรธีรา คุ้มครอง
เจ้าหน้าที่

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

1. ปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ นักเรียนนักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการเรียนการสอน ความประพฤติ ระเบียบวินัยและข้อบังคับ
2. จัดทำคู่มือนักเรียนนักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรม
3. ดำเนินงานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาและจัดสรรทุนเพื่อการศึกษาและประกอบอาชีพ
4. บริการให้คำปรึกษา แนะแนวอาชีพ และจัดหางานแก่นักเรียนนักศึกษาและผู้เข้ารับการฝึกอบรม
5. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน สถานประกอบการ เพื่อจัดหางานให้แก่ นักเรียนนักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรม
6. สร้างระบบเครือข่าย การแนะแนวอาชีพร่วมกับหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชน
7. ดำเนินการแนะแนวอาชีพพร้อมทั้งส่งเสริมอาชีพ ศึกษาต่อและประกอบอาชีพอิสระ
8. จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลนักเรียนนักศึกษาและผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่สำเร็จการศึกษาโดยติดตามการมีงานทำ การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ และการจัดทำรายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
9. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในและภายนอกสถานศึกษา
10. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
11. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
12. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย