admin

เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการตามมาตรฐาน และตัวชี้วัดเกณฑ์การประเมินคุณภาพสถานศึกษารางวัลพระราชทานอาชีวศึกษาวิถีพุทธ และการจัดการเรียนการสอนพุทธสัมมาอาชีวะ เพื่อพัฒนาผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาอาชีววิถีพุทธ และพิธีลงนาม ความร่วมมือศูนย์บ่มเพาะพุทธสัมมาอาชีวะ(บาริสต้า) ระหว่าง วิทยาัลยการอาชีพพุทธมณฑล ร่วมกับบริษัท ไอมิกซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด และสถานศึกษาเครือข่าย

นางฐิรนันท์ มณีรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ …

เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการตามมาตรฐาน และตัวชี้วัดเกณฑ์การประเมินคุณภาพสถานศึกษารางวัลพระราชทานอาชีวศึกษาวิถีพุทธ และการจัดการเรียนการสอนพุทธสัมมาอาชีวะ เพื่อพัฒนาผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาอาชีววิถีพุทธ และพิธีลงนาม ความร่วมมือศูนย์บ่มเพาะพุทธสัมมาอาชีวะ(บาริสต้า) ระหว่าง วิทยาัลยการอาชีพพุทธมณฑล ร่วมกับบริษัท ไอมิกซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด และสถานศึกษาเครือข่าย Read More »

รับลงทะเบียนนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 3 ณ หอประชุมรางวาลย์ วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง

นางฐิรนันท์ มณีรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ …

รับลงทะเบียนนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 3 ณ หอประชุมรางวาลย์ วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง Read More »

เข้าแนะแนวการศึกษาต่อ พร้อมรับรายงานตัว รับเอกสารนักเรียนอยู่ประจำเรียนฟรี โดยมีนักเรียน​ ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชนผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วม ณ โรงเรียนบ้านตะโกล่าง

นางฐิรนันท์ มณีรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ …

เข้าแนะแนวการศึกษาต่อ พร้อมรับรายงานตัว รับเอกสารนักเรียนอยู่ประจำเรียนฟรี โดยมีนักเรียน​ ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชนผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วม ณ โรงเรียนบ้านตะโกล่าง Read More »

คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมประชุมหารือเพื่อสานสร้างความร่วมมือทางวิชาการ วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ณ ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง

นางฐิรนันท์ มณีรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ …

คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมประชุมหารือเพื่อสานสร้างความร่วมมือทางวิชาการ วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ณ ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง Read More »

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2566 ณ วัดบ้านโป่ง

นางฐิรนันท์ มณีรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ …

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2566 ณ วัดบ้านโป่ง Read More »

วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง ร่วมเข้าเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำหิน

นางฐิรนันท์ มณีรัตน์ ผู้อำนวยการ ตัวแทนคณะผู้บริหาร ครู …

วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง ร่วมเข้าเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำหิน Read More »

รับการประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอาชีวศึกษา ขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง รับก …

รับการประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอาชีวศึกษา ขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา 2565 Read More »

เข้าร่วมการประเมินและคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.สมพงษ์  พนมชัย ประธานกรรมก …

เข้าร่วมการประเมินและคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2565 Read More »