สาขาวิชาการบัญชี

นางสาววัชราภรณ์  วงศ์แจ้ง
พนักงานราชการ (ครู)
หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี

นางปาริศรา  นูมหันต์
พนักงานราชการ (ครู)

นางพรรณนิภา  คุ้มมณี
พนักงานราชการ (ครู)

นางสาวเบญจวรรณ แสนมาตร
ครูพิเศษสอน