สาขาวิชาการโรงแรม

นางสาวพรอุษา ฉายชูวงษ์
ครูผู้ช่วย
หัวหน้าแผนกวิชาการโรงแรม

นายอติชาต โพธิ์ธนาวานิช
ครูพิเศษสอน