สาขาวิชาการโรงแรม

นางสาวพรอุษา ฉายชูวงษ์
ครูผู้ช่วย
หัวหน้าแผนกวิชาการโรงแรม

นางสาววรรณนภา เวชการ
ครูพิเศษสอน