สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นายกฤษณะ ชนประเสริฐ
ครูผู้ช่วย
หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นางสาวโสภา มั่นเรือง
ครูพิเศษสอน