สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นางสาวปิติณัช  พุกอ่อน
ครู คศ.1
หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นายกฤษณะ ชนประเสริฐ
ครูผู้ช่วย

นายจิรภณ ดิษยเกษม
ครูพิเศษสอน

นางสาวโสภา มั่นเรือง
ครูพิเศษสอน