สาขาวิชาช่างยนต์

นายบัญชา รัตนพฤกษ์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์

นายณัฐพล หมายมั่น
ครูผู้ช่วย

นายจิรายุ ภู่เกษแก้ว
พนักงานราชการ (ครู)

นางสาวมลดา หงษ์สุวรรณ
ครูพิเศษสอน

นายนายนิพัฒน์ กันหริ
ครูพิเศษสอน