สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

นางสุมิตรา เขาบาง
พนักงานราชการ (ครู)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

นายคธา ทองสุรี
ครูผู้ช่วย

นายศรันญู  เอนกพรหม
ครูพิเศษสอน

นางสาวศิริลักษณ์ เลี่ยนศิริ
ครูพิเศษสอน