สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

นายคธา ทองสุรี
ครูผู้ช่วย
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

นางสาววลัย โพธิ์ทอง
ครูผู้ช่วย

นายศรันญู  เอนกพรหม
พนักงานราชการ (ครู)

นางสาวศิริลักษณ์ เลี่ยนศิริ
ครูพิเศษสอน