สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก

นางกฤติยา อ่อนสอาด
พนักงานราชการ (ครู)
หัวหน้าแผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก

นายนิมิตร สานคลุย
พนักงานราชการ (ครู)