แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางนิภาพร เบ็ญพาด
ครู คศ.1
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางสาววริศรา  เหมกุล
พนักงานราชการ (ครู)

นายคงฤทธิ์  แสงจันทร์
พนักงานราชการ (ครู)

นางสาวนงนุช  พิสูตร
ครูพิเศษสอน