ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการอาชีวะบริการ ชมรมวิชาชีพช่างยนต์

    วันที่ 9 สิงหาคม 2565 คณะผู้บริหาร ค …

โครงการอาชีวะบริการ ชมรมวิชาชีพช่างยนต์ Read More »

กิจกรรมป้องกันปัญหาพฤติกรรมและการกระทำผิดในสถานศึกษา

วันที่ 9 สิงหาคม 2565 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึก …

กิจกรรมป้องกันปัญหาพฤติกรรมและการกระทำผิดในสถานศึกษา Read More »

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัย การอาชีพบ้านโป่ง ร่วมต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี

วันที่ 8 สิงหาคม 2565 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึก …

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัย การอาชีพบ้านโป่ง ร่วมต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี Read More »

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและสร้างความเข้าใจ ให้คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ภายใต้โครงการขยายและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่คุณภาพมาตรฐาน

วันที่ 6 สิงหาคม 2565 นายอนุชา จันทร์สนิท รองผู้อำนวยฝ่ …

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและสร้างความเข้าใจ ให้คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ภายใต้โครงการขยายและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่คุณภาพมาตรฐาน Read More »

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช ได้จัดกิจกรรมบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการแก่สังคม ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง

    วันที่ 4 สิงหาคม 2565 นางฐิรนันท์ มณ …

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช ได้จัดกิจกรรมบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการแก่สังคม ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง Read More »

โครงการพัฒนาสถานที่สำคัญทางศาสนา และศิลปวัฒนธรรม แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ณ วัดหุบกระทิง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2565